เป้าหมายองค์กร 目标 Diamond Goal
 1. บริหารจัดการให้เข้ากับโครงการในระบบสากล กิจการร่วมค้าระหว่างประเทศ
 2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 3. ขยายกิจการที่เกี่ยวข้องในระดับSME
 4. พัฒนาการออกแบบก่อสร้างและลงทุนในกิจการพลังงานทดแทนเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 1. To manage strategically good governance administration as to AEC; International joint ventures.
 2. To maximize human resources capabilities.
 3. To expand related SME business
 4. To develop Design-Construction and invest in renewable energy such as
  Solar Roof-Solar Farm.

 

 1. 管理国际体系标准
 2. 开发人力资源
 3. 扩大公司中小企业
 4. 投资于可再生能源。为了保持环境质量