ความเป็นมาองค์กร 该组织的历史Company Profile
ชื่อบริษัท
บริษัท ส.พลังคอนสตรัคชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง
216/27-29 อาคาร LPN ชั้น 10
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กทม. 10120
ประเภทธุรกิจ
 1. ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงานโยธา
 2. ออกแบบก่อสร้างงานสนามกอล์ฟ
 3. ออกแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์
 4. ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสนามกอล์ฟและการบำรุงรักษา
ปีที่จดทะเบียน
12 พฤศจิกายน 2525
โทรศัพท์
0-2285-4334-7
โทรสาร
0-2285-4340
เว็บไซต์
www.spower.co.th
อีเมล์
sp@spower.co.th
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
 
Company Name
S.Power Construction Company Limited.
Address
216/27-29 L.P.N. Tower 10th Floor;
Linchee Rd; Yannawa
Bangkok 10120
Line of business
 1. Design & built all infrastructure project
 2. Design & built golf course
 3. Design & built all landscape
 4. Professional consultant on golf course construction & maintenance
Register since
November 12,1982
Telephone
+662 285-4334-7
Fax
+662 285-4340
Website
www.spower.co.th
E-mail
sp@spower.co.th
Registered capital
100,000,000 Baht (One Hundred Million Baht)
     

ISO 9001:2008


 
Company Name
S.Power Construction Company Limited.
地址
216/27-29 L.P.N. Tower 10th Floor;
Linchee Rd; Yannawa
Bangkok 10120
业务线
 1. 设计和建造所有的基础设施项目
 2. 设计和建造高尔夫球场
 3. 设计和建造的所有景观
 4. 高尔夫球场的建设和维护的企业顾问
注册
1982 年 11 月 12 号
Telephone
+662 285-4334-7
传真
+662 285-4340
网站
www.spower.co.th
邮件
sp@spower.co.th
注册资本
100,000,000 Baht (一亿泰铢)